... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked khô cứng if many tourists ... Quang đãng Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu đến 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu mang đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng đến 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu đến ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult khổng lồ learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...
*

*

... Invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going khổng lồ spend two weeks in new york last month? A B C D 19 She took...
*

... 1 18 demo 1 18 kiểm tra 121 kiểm tra 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 kiểm tra 1 28 cỗ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp ... Day but how much you know about 18 bộ đề trắc nghiệm giờ Anh lớp năm it? The telephone was invented by Alexander Bell in 187 6 Bell was born in Scotland in 184 7 But later he went lớn live in ... 16 bộ đề trắc nghiệm giờ Anh lớp năm V Read the following passage and choose the công trình (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it Alexander Graham Bell was born in 184 7...
*

... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, tất cả ý thiên về, gồm khuynh hướng, gồm chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; ra đời - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng kể, đáng ý ... Hướng nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sv năm trang bị hai đh - associate (adj.): kết hợp, công tác làm việc - junior (n.): sinh viên đh học lớp tức thì lớp cuối cấp - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
*

... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... Coming tomorrow D she is going khổng lồ come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 đôi mươi 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C đôi mươi D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
... Would you please + V1 … ? 12 SUBJECT và VERB AGREEMENT (Hòa hợp chủ ngữ rượu cồn từ) chủ ngữ số + hễ từ số công ty ngữ số nhiều + đụng từ số nhiều  Notes: a Danh từ bỏ số ít:Là danh từ không đếm được: ... - Trước danh tự trừu tượng: happiness, freedom, … dùng the danh từ bỏ nghĩa đơn nhất - Trước mơn thể dục - Trước danh từ bữa tiệc ngày biện pháp dùng the cùng với tên riêng số nơi chốn địa danh a The ... Khuyết) (có thể) (khơng phải) ( phải) ( khơng được) (nên) (phải) + V1 COMPARISONS (So sánh) đối chiếu bằng: so sánh khơng bằng: 22 as / so + adj / adv + as not + so/ as +adj/ adv+ as đối chiếu a Tính...

Xem thêm: Hướng Dẫn Export Database Mysql Workbench, Chi Tiết Bài Học 3


... đến mu sc 26 What form size : hi mang lại kớch c 27 How heavy : hi mang lại cõn nng 28 How + +S+ come ? : hi mang lại phng tin does go get travel The kết thúc Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh Present Simple & Present Progressive ... C.can d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought lớn the dentists a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ Hes 1 .70 meters a.high ... NOUNS (So sỏnh danh t) a Comparative of superiority (So sỏnh nhiu hn) S + V + MORE + noun + THAN b Comparative of inferiority (So sỏnh ớt hn) - Danh t m c: S + V + FEWER + Ns - Danh t khụng m c:...
... (adj.): ý sẵn sàng, ý thích, ý thiên về, bao gồm khuynh hướng, tất cả chiều hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng kể, xứng đáng ý ... As both a creative & a destructive (10) _ New vocabulary: - to be derived from: xuất phát từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng kiến, đổi - geometrical (adj.): trực thuộc ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English và Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... There by motorbike On Sundays, my sister và I (6) _ games & listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu vấn đáp ... …………….pictures in the album 16 He would lượt thích …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... D.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... As you lượt thích provided you show them lớn .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII test I Choose the correct answer: (3m) Would you like tennis, Nam? ... Interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog và …………… a phái mạnh is ,too b is phái mạnh ,too c.So does phái nam d a & c are correct 78 .The doctor...
... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) trang bị ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, tên thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) thiết bị ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) mỗi ý lựa chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) mỗi ý lựa chọn ghi...
... Past my house Page 12 D stand diendantienganh.net 11 I"m very tired now because more than 800 kilometers today A I"m driving B I"ve driven C I drive D I"ve been driving 12 When she returned ... I"ve driven C I drive D I"ve been driving 12 When she returned trang chủ from work, she a bath A takes Page 17 B took C has taken D was taking diendantienganh.net 13 Your oto is quite old It"s the ... Up early khổng lồ prepare breakfast so that her children can come khổng lồ school on time Page diendantienganh.net A Despite her getting up early to lớn prepare breakfast, her children cannot come to school...
... VÀNG cỗ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp bao gồm đáp án CORRECT THE test (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C THƯ VIỆN SEN VÀNG 7/ C cỗ đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh năm lớp bao gồm đáp ... Doesn"t Lan goes fishing with her father THƯ VIỆN SEN VÀNG cỗ đề kiểm tra tiếng Anh năm lớp đáp án ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: giờ Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is ... ………………………………………………………………………………… - end - THƯ VIỆN SEN VÀNG 24 cỗ đề kiểm tra giờ Anh năm lớp tất cả đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: giờ đồng hồ Anh - Lớp I/ (2,5 điểm): học sinh chọn câu trả lời theo...
trường đoản cú khóa: tong hop bai tap viet lai cau tieng anhtuyển tập 25 đề thi thử đh môn lịch sử hào hùng có đáp án bỏ ra tiếtđề thi hsg toán lớp 9 cấp cho huyện có đáp ánđề thi demo vào lớp 10 môn toán có đáp ánbộ đề thi đh môn hóa những năm có đáp ánđề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tất cả đáp ánđề thi hsg toán lớp 5 cung cấp huyện gồm đáp ánđề thi thiết bị lý lớp 8 học kì 2 đáp ánde thi tuyen sinh lop 10 mon toan co dap ande thi dia ly lop 8 hk 2 kem dap anđề thi test vào lớp l10 môn toán có đáp án10 đề thi test vào lớp 10 môn toán tất cả đáp ánde thi thu vao lop 10 tháng van teo dap antổng hợp bài bác tập về các thì trong giờ anhbài tập với đề thi môn thông tin sốBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu vãn sự sinh ra lớp bảo đảm an toàn và năng lực chống bào mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía phát triển kĩ năng học tập hợp tác và ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và áp dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vớt tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình đổi thay tần (inverter) đến máy ổn định không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm giáp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và ý kiến đề nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: tiêu hóa ở hễ vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtNguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người dưới 18 tuổi tội trạng trong điều khoản hình sự việt nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtĐổi mới quản lý tài bao gồm trong chuyển động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8