Các mẫu vật có tuổi thọ hàng trăm triệu năm phản nghịch ánh lịch sử dân tộc tiến hóa của vỏ trái đất từ thuở hồng hoang. Mỗi mẫu vật mang ý nghĩa riêng về quy trình hình thành, phạt tỏa và tuyệt khử trong dãy tiến hóa sinh giới.

Bạn đang xem: Những hóa thạch trăm triệu năm được lưu giữ ở việt nam


TwXTk-MITIWa-_Z-g" alt="*">