Hướng dẫn setup Asterisk 16 bên trên Centos7

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram, HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos7

Các bước chuẩn bị trước lúc cài đặt

Cập nhập hệ thống

#suvì chưng yum -y update Thêm epel repository – CentOS

#suvày yum -y install epel-release Tắt selinux

#setenforce 0#sed -i "s/(^SELINUX=).*/SELINUX=permissive/" /etc/selinux/config

2. Cài đặt

2.1 Cách 1- Cài đặt những tool cần thiết #subởi vì yum -y install wget vyên ổn net-tools Cài đặt những gói “Development Tools” cùng những gói cần thiết

#subởi yum -y groupinstall "Development Tools"#suvì chưng yum -y install libedit-devel sqlite-devel psmisc gmime-devel ncurses-devel libtermcap-devel sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel uuid-devel libtool libuuid-devel subversion kernel-devel kernel-devel-$(uname -r) git subversion kernel-devel crontabs cronie cronie-anacron wget vyên 2.2 Cách 2- Tải với thiết lập Jansson Jansson là một tlỗi viện C nhằm mã hóa, giải thuật và thao tác dữ liệu JSON.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình asterisk trong centos 6

Xem thêm: Hướng Dẫn Đánh Tennis Cơ Bản Bằng Hình Ảnh Rõ Nét ( Phần 1 )

Tải xuống với thiết lập nó trên sever CentOS 7 bằng phương pháp chạy những lệnh bên dưới:

#cd /usr/src/#git clone https://github.com/akheron/jansson.git#cd jansson#autoreconf -i#./configure --prefix=/usr/#make && make install 2.3 Bước 3- Tải xuống cùng thiết đặt PJSIP PJSIP là một trong thư viện truyền thông đa phương tiện mã nguồn mnghỉ ngơi với miễn giá thành được viết bởi ngôn ngữ C tiến hành các giao thức dựa trên tiêu chuẩn nlỗi SIP, SDP, RTP., STUN, TURN và ICE. Tải về tự dự án công trình Github, tiếp đến biên dịch và thiết lập.

#cd /usr/src/ #export VER="2.8"#wget http://www.pjsip.org/release/$VER/pjproject-$VER.tar.bz2#tar -jxvf pjproject-$VER.tar.bz2#cd pjproject-$VER#./configure CFLAGS="-DNDEBUG -DPJ_HAS_IPV6=1" --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --enable-shared --disable-video clip --disable-sound --disable-opencore-amr#make dep#make#make install#ldconfig 2.4 Bước 4- Tải xuống với cài đặt Asterisk Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt tất cả những gói dựa vào, họ sẽ sẵn sàng chuẩn bị mua xuống cùng cài đặt Asterisk 16 trên CentOS 7.

#cd /usr/src/#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz#tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz#rm -f asterisk-16-current.tar.gz#cd asterisk-*#./configure --libdir=/usr/lib64 Nếu đông đảo Việc thành công, bạn sẽ nhận được đầu ra output tương tự như nhỏng bên dưới đây:

*

2.5 Bước 5- Tùy chọn các thiết lập lựa chọn

#make menuselect lựa chọn chan_ooh323 với format_mp3

*

lựa chọn định hình của gói Audio như bên dưới

*

Đối cùng với Music On Hold, chọn những mô-đun sau

*

Trên Gói âm tkhô cứng bổ sung, chọn như hình bên dưới đây:

*

Bật app_macro trong phần Ứng dụng

*

Quý khách hàng hoàn toàn có thể biến đổi cấu hình không giống cơ mà bạn thấy phù hợp. lúc hoàn toàn, lưu lại cùng thoát

#subởi contrib/scripts/get_mp3_source.sh Để bắt đầu gây ra với thiết đặt Asterisk với những mô-đun sẽ chọn, hãy chạy các lệnh.

#make#make install#make samples#make config#ldconfig Tạo một người tiêu dùng với đội riêng lẻ để chạy các hình thức dịch vụ Asterisk cùng gán quyền thiết yếu xác:

#groupadd asterisk#useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk#userthủ thuật -aG audio,dialout asterisk#chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /var/lib,log,spool/asterisk#chown -R asterisk.asterisk /usr/lib64/asterisk Đặt người dùng mặc định Asterisk:

# suvị vyên ổn /etc/sysconfig/asterisk AST_USER="asterisk"AST_GROUP="asterisk" # vyên /etc/asterisk/asterisk.conf runuser = asterisk ; The web12_user lớn run as.rungroup = asterisk ; The group to lớn run as.#systemctl restart asterisk#systemctl enable asterisk Kiểm tra xem chúng ta có thể liên kết cùng với Asterisk CLI không:

# asterisk -rvv Bởi vậy tôi đã lý giải xong setup Asterisk 16 bên trên Centos7. Chúc các bạn thiết lập thành công! Tsay mê khảo: https://computingforgeeks.com/how-to-install-asterisk-16-lts-on-centos-7-fedora/