Hướng dẫn giải bài tập nền móng

Muốn nắn giải được các bài tân oán về móng nông, trước tiên ta bắt buộc dời những lực M, N, H về tại giữa trung tâm móng, tiếp đến tuỳ theo thử dùng đề bài xích nhưng có những dạng sau: 1. Bài tân oán I: Kiểm tra độ mạnh đất nền mặt dưới móng (


Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập nền móng

Trong đó: a là cạnh của móng vuông góc với trục cầu (m)  b là cạnh của móng song song cùng với trục cầu (m)  b. Xác định R của đất nền bằng đất bám hoặc đất cát:
) - b laì chiãöu räüng hoàûc âæåìng kênh âaïy moïng (m). (nãúu b > 6m, láúy b = 6m) - h laì chiãöu sáu chän moïng (m). Chuï yï: Cäng thæïc tênh R, âån vë khäng thäúng nháút ít vào caïc âaûi læåüng.
). - h laì chiãöu sáu chän âaïy moïng (m) - z laì khoaíng caïch tæì âaïy moïng âãún màût låïp âáút yãúu (m) -


Xem thêm: Lazada Affiliate Marketing Overview, Lazada Affiliate Là Gì


 (f laì hãû säú ma saït tra baíng 2-6) 4. Baìi toaïn IV: Kiãøm tra khaí thiếu phụ luïn lãûch cuía moïng. Âiãöu kiãûn:
 Kiãøm toaïn theo TTG H.I âáút nãön dæåïi âaúy mäüt moïng truû cáöu, tiãút diãûn chæî nháût kêch thæåïc a


Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Oxygen Not Included, Oxygen Not IncludedChuyên mục: Kiến Thức