A. Đồ thị hai chiều

1. Lệnh vẽ vật dụng thị vào phương diện phẳng

Để vẽ thiết bị thị trong phương diện phẳng, sử dụng lệnh plot

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y),title("Hinh 1")

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ đồ thị trong matlab

*

*

% Vẽ 2 đồ gia dụng thị cùng 1 hình, cách 2 x=linspace(0,2*pi,30);W=;plot(x,W), title("Hinh 3")2. Tùy chỉnh dạng đường, ký kết hiệu cùng màu
Color Linestyle Marker Marker
b . v
g : o ^
r -. x
m * p
y s h
k d
w
Ví dụ:x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y,"b:p",x,z,"r-",x,y+z,"m+"), title("Plot")xlabel("Bien doc lap")ylabel("Bien phu thuoc")legend("y=sin(x)", "z=cos(x)", "y+z")text(3,1,"Plot 3 charts")axis equal % Tỉ lệ các trục bởi nhaugrid on % Hiển thị lưới
*

% Vẽ những trang bị thị bởi các lệnh plot kết hợp lệnh hold onx=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y)z=cos(x);hold onplot(x,z,"m") 3. Điều khiển hành lang cửa số figureVẽ các đồ gia dụng thị bên trên những hình bằng các lệnh figurefigure % Cửa sổ hình thiết bị 1x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);plot(x,y)figure % Cửa sổ hình thứ 2 z=cos(x);hold onplot(x,z,"m") Vẽ nhiều thiết bị thị con bên trên một hình bằng các lệnh subplotx=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x); a=2*sin(x).*cos(x);b=sin(x)./(cos(x)+eps);subplot(2,2,1) % Chia cửa sổ thành 2 x 2 ô, vẽ ô 1 plot(x,y,"b"),axis(<0 2*pi -1 1>) subplot(2,2,2) % Chia hành lang cửa số thành 2 x 2 ô, vẽ ô 2 plot(x,z,"r"),axis(<0 2*pi -1 1>)subplot(2,2,3)plot(x,a,"k"),axis(<0 2*pi -1 1>) subplot(2,2,4) plot(x,b,"g"),axis(<0 2*pi -trăng tròn 20>)
*

B. Đồ thị bố chiều

1. Đồ thị đườngĐể vẽ đồ dùng thị 3D dạng đường, thực hiện lệnh: plot3(x1, y1, z1, S1, x2, y2, z2, S2…)

Ví dụ:

t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t)xlabel("sin(t)"),ylabel("cos(t)"),zlabel("t") axis square; grid on;text(0,0,0,"Origin")

*

Vẽ nhiều mặt đường 3 chiều trên và một trang bị thịx=linspace(0,3*pi); z1=sin(x); z2=sin(2*x);z3=sin(3*x);y1=zeros(size(x));y3=ones(size(x));y2=y3/2;plot3(x,y1,z1,x,y2,z2,x,y3,z3)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis") grid on

Xem thêm: Install And Use Different Versions Of Office On The Same Pc, Tải Và Cài Đặt Office 2007 Crack Key

Vẽ ma trận những dữ liệu = meshgrid(<-2:0.1:2>); Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2); plot3(X,Y,Z)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis") grid on
2. Đồ thị dạng lướiĐể vẽ vật dụng thị 3 chiều dạng lưới, thực hiện lệnh mesh(X,Y,Z)

Ví dụ:

= meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; mesh(X,Y,Z)xlabel("X-axis"),ylabel("Y-axis"),zlabel("Z-axis")% hidden off % Lệnh vẽ lưới trong veo
3. Đồ thị 3D dạng mặt Để vẽ đồ vật thị 3D dạng mặt, áp dụng lệnh surf(X,Y,Z)

Ví dụ:

= meshgrid(-8:.5:8); R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; Z = sin(R)./R; surf(X,Y,Z)
surfc(X,Y,Z) % Đồ thị khía cạnh bao gồm những mặt đường mứcsurfl(X,Y,Z) % Đồ thị phương diện bao gồm hiệu ứng ánh sángsurfnorm(X,Y,Z) % Đồ thị mặt tất cả pháp tuyến
4. Đồ thị mặt đường mứcCác cú pháp vẽ đồ thị mặt đường mức:contour(X,Y,Z,N) %Đồ thị đường mức 2 chiềucontour3(X,Y,Z,N) %Đồ thị mặt đường mức 3 chiềupcolor(X,Y,Z) %Đồ thị đưa cao độ tỉ trọng với màucontourf(X,Y,Z,N) %Đồ thị con đường nút 2 chiều có màu

Ví dụ:

% Đường nấc 2 chiều =peaks;contour(X,Y,Z,20)
% Vẽ thứ thị mặt đường mức tất cả thêm cao độC = contour(X,Y,Z,20); % giống như cho contour3 và contourfclabel(C)
5. Phổ color trang bị thịMatlab cung cấp nhiều phổ màu quánh biệt:

Colormap Mô tả
hsv Phổ màu 7 sắc đẹp bước đầu và kết thúc là red color
jet bắt đầu là red color cùng dứt là greed color dương
hot, cool Màu nóng và màu sắc lạnh lẽo
summer,autumn,winter,spring Màu của tứ mùa
Trắng,gray,bone,pink Biến thiên từ màu sắc kia đến white color
copper Màu đồng
Ví dụ:

% Chọn 8 đoạn màu sắc mang đến phổ color hothot(8)=peaks;mesh(x,y,z);colormap(hsv)axis(<-3 3 -3 3 -6 8>)colorbar % hiển thị phổ màu
Sử dụng nhiều hơn nữa một phổ màumymap=;colormap(mymap)mesh(peaks+8);view(90,0)hold onmesh(peaks-8);colorbar

C. Đồ thị động

Dùng lệnh pause để làm chậm trễ vận tốc vẽ của lịch trình.Nếu cần thiết, sử dụng lệnh hold on nhằm vẽ các thiết bị thị sau cơ mà vẫn giữ được những vật dụng thị trước.Cú pháp: pause(n) % n: 0.01 giâyVí dụ:x=linspace(0,2*pi);y=sin(x);for i=1:100 plot(x(i),y(i),"*","markersize",10) pause(0.2)end clear allx=linspace(0,2*pi); y=sin(x); for i=1:100 plot(x(i),y(i), "*","markersize",10) axis(<0 2*pi+.2 -1.2 1.2>) hold on pause(0.2)kết thúc