Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển anh việt nhanh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dãi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính
descriptor dictionary : từ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ bỏ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Cyberlink Youcam, Cách Sử Dụng Phần Mềm Camera Cyberlink Youcam

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish